Artwork by: UNDP Lao PDR

ຫົວຂໍ້: ເພື່ອສົ່ງເສີມຮູບແບບເສດຖະກິດຮອບວຽນເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ໄລຍະເວລາຮັບສະໝັກ: 28 ກັນຍາ-25 ຕຸລາ 2020

ຈໍານວນທຶນລາງວັນ: ໂຄງການລະ 18.000.000 ກີບ (ສິບແປດລ້ານກີບ) ສໍາລັບ 10 ບຸກຄົນ/ອົງກອນ/ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ກໍາລັງຊອກຫາ ແລະ ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນ ແນວຄິດທຸລະກິດ ຫຼື ແນວຄິດພັດທະນາແກ້ໄຂບັນຫາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ສ້າງສັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການປ່ຽນແປງການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຂີ້ເຫຍື້ອ ກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ຢູ່ຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງ ກິດຈະກໍາໃນການສ້າງນະວັດຕະກໍາ ໃໝ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນນິຕິບຸກຄົນ, ອົງກອນແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຮອບວຽນ (Circular Economy) ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ.ການຂາດຂະບວນການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຍືນຍົງ. ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໂດຍ ອົງການ UNDP ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ລວມທັງ ການຂາດຄວາມສາມາດທີ່ພຽງພໍໃນການເກັບຂີ້ເຫຍື້ຶອ ແລະ ການນໍາສິ່ງເສດເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່; ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານວິຊາການ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ຈໍາເປັນໃນການຈັດການ ລວມທັງ ການເກັບ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການທໍາລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຂີ້ເຫຍື້ອ; ແລະ ຊຸມຊົນຂາດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ/ຂີ້ເຫຍື້ອ ຢ່າງຖືກວິທີ ແລະ ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ກົດນີ້ເພື່ອດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ແລະ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

Clink here to download the full application package (in Lao)

Icon of SDG 11 Icon of SDG 13 Icon of SDG 15

UNDP Around the world

You are at UNDP Lao PDR 
Go to UNDP Global